"

Karpal tünel sendromu: lumbrikal/interosseus kaydı
Motor iletim incelemeleri:
Trase 1: N. Medianus, kayıt: APB, bilek ve dirsek uyarımı
Trase 2: N. Ulnaris, kayıt ADM, bilek ve dirsek uyarımı
Trase 3: Bilekten uyarım: N. ulnaris (interosseus) ve n.medianus
(lumbrikal).
Kalibrasyon 5mV/2ms