ULNAR OLUK SENDROMUNDA SANTİMLEME YÖNTEMİ
43 yaşında kadın hastada sol ulnar oluk sendromu. N. ulnaris motor
iletim incelemesi. Kayıt kası : 1. dorsal interosseus. Dirsek çevresinde
2 cm ara ile santimleme. Retroepikondiler bölgede segmental
demiyelinizasyona yol açan lezyon lokalize ediliyor. Kalibrayon 5mV/2
ms.