5. SINIF TEORİK SINAVLARI

 

F GRUBU  17.10.2011 SINAV SONUÇLARI

 

Altmış yaşın üstünde hasta, tek yanlı fronto-temporal başağrısından yakınıyor, ayrıca eklem ağrıları, yemek yerken  çenede ağrı, bazan ateş ve halsizlik, dispepsi gibi polimorf şikayetler de tanımlıyor. Aşağıdaki olasılıklardan sizce önde gelen hangisidir?

a) Komplikasyonlu migren

                                   b) Meningioma

                                   c) Temporal arterit

                                   d) Trigeminal nevralji

                                   e) Horton sendromu

 

 

Bacaklarda akut veya subakut güçsüzlük gelişen hastada aşağıdakilerden hangisi ayırıcı tanıya girmez?

            a) Dorsal medulla spinalis basısı

            b) Pons hematomu

            c) Guillain – Barre sendromu

            d) Parasagittal meningiom

            e) Anterior serebral arter tıkanması

 

 

Unilateral pitozu olan bir hasta için aşağıdaki tanılardan hangisi yanlıştır?

a) Horner sendromu

b) Okülomotor sinir felci

c) Myasthenia gravis

            d) Posterior komunikan arter anevrizması

            e) Bell felci

 

 

Laküner inmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            a) Lakünlerin çapı 10 - 15 mm. arasındadır

            b) Çoğunlukla motor veya saf duysal hemisendrom bulunur

            c)  Demans ve psödobülber paralizi görülmez

            d) Lezyon küçük çaplı damarlardadır

            e) Hastada hipertansiyon anamnezi vardır

 

 

 

Bilek kanalı sendromu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ağrı omuza vurabilir.

b) Ağrı ve parestezinin en şiddeti olduğu zaman gündüz saatleridir

c) Son iki parmakta  paresteziler tipiktir

d) Hipotenar kaslarda atrofi gelişir

e) Erkeklerde daha sıktır

           

Hangisi  göz kapamayı sağlar ?

a) Nervus okulomotoryus

b) Nervus fasyalis

c) Nervus trigeminalis

d) Nervus troklearis

e) Nervus aksesoryus

 

 

Aşağıdaki antiepileptik ilaçların sık görülen yan etkileriyle eşleştirin:

a) Fenitoin 5

b) Okskarbazepin 2

c) Lamotrijin 3

d) Valproat 1

e) Topiramat 4

 

1-kilo artışı

2-hiponatremi

3-alerjik deri reaksiyonları

4-kognitif yavaşlama

5-serebellar ataksi

 

 

Koreik hareketler aşağıdaki durumlardan hangisinde görülür?

            a) Epilepsi

            b) Ekstrapiramidal sistem hastalığı

            c) Potasyum eksikliği

            d) Medulla spinalis ön boynuz hastalığı

            e) Dehidratasyon

 

Sağ Wallenberg (sağ lateral bulbus) sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

            a) Sağda Horner sendromu

            b) Solda Hemiparezi

c) Sağda sereballar bulgular

d) Yutma güçlüğü

e) Solda hemihipoaljezi

 

 

  Jüvenil myoklonik epilepsi’ de hangisi kullanılmaz?

            a) Valproat

            b) Okskarbazepin

            c) Lamotrijin

            d) Klonazepam

            e) Levetirasetam

 

 

İlerleyici mental yıkım, myokloniler, EEG’ de peryodik  deşarjlar hangi hastalıkların ortak bulgularıdır?

            a) Herpes simpleks Ensefaliti ve Creutzfeld – Jacob Hastalığı

            b) Alzheimer Hastalığı ve Menengitis Tuberküloza

            c) Hipotiroidi ve Herpes Simpleks Ensefaliti

            d) Subakut Sklerozan Panensefalit ve Creutzfeld- Jacob Hastalığı

            e) Hipotiroidi ve Alzheimer Hastalığı

 

 

Akut sol hemiparezi ve anosognozi bulguları olan parsiyel anterior sirkülasyon infarktı olgusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) A. cerebri media tıkanması

b) A. carotis interna başlangıcından aterosklerotik darlık

c) A. carotis interna tıkanması

d) A. carotis interna diseksiyonu

e) PICA tıkanması

 

 

 

Hangisi antiepileptik ilaçlara yanıtsız fokal epilepsidir?

a) Rolandik epilepsi

b) Panayiotopoulos sendromu

c) Kriptojenik fokal epilepsi

d) Meziyal temporal sklerozla birlikte olan fokal epilepsi

e) Lennox-Gastaut sendromu

 

 

Sağ hemisferde hematomu olan hastada sağ pupillanın midriyatik olduğu ve ışığa cevap vermediği gözleniyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Okulomotor sinire bası olmuştur

b) Hastaya Mannitol vermek gerekir

c) Olay ilerlerse irreversibl değişiklikler oluşur

d) Hastanın sol hemisferinde yeni bir hematom gelişmiştir

e) Hastada unkal herniasyon gelişmiştir

 

 

Paraparezi ile gelen hastada aşağıdakilerden hangi lokalizasyonda lezyon olma olasılığı en azdır?

a) Servikal medulla spinalis

b) Parasagittal bölge

c) Dorsal medulla spinalis

d) Bilateral anterior serebral arter alanı

e) Bilateral kapsüla interna alanı

 

 

Parkinson hastalığının belirtileri arasında hangisi doğrudur?

            a) Tremor, bradikinezi, Babinski

            b) Bradinikezi refleks artışı, tremor

            c)  Tremor,rijitide,bradikinezi,postural imbalans

            d)  Tremor,Romberg,yürüyüş bozukluğu

            e)  Yürüyüş bozukluğu, hipoestezi, tremor

 

 

Otuz yaşında bir erkek hastada bacaklarda güçsüzlük başlamış. Güçsüzlük artarken iki sonra kollarda güçsüzlük eklenmiş.Parmak uçlarında paresteziler belirmiş. Dört  gün sonra hastaneye getirildiğinde  yürüyemiyormuş. Sfinkter kusuru yokmuş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Erken tanıda elektromiyografi önemlidir.

b) Hemen kortikosteroid verilmelidir.

c) Erken dönemde beyin omurilik sıvısında protein yüksek bulunur.

d) Otonomik belirtiler olması beklenmez.

e) Kemik veter refleksleri normal alınır.

 

 

Aşağıdakilerden hangisi multipl skleroz hastalığının önde gelen özelliği değildir?

a) Remisyonlarla seyreder

b) Optik sinir sık olarak tutulur

c) Lezyonlar sinir sisteminin farklı birkaç yerine lokalizedir

d) Otoimmun bir hastalık olduğu düşünülmektedir

e) Epileptik nöbetler görülür

 

 

 

Yirmiüç yaşında kadın hastada dört ay önce hafif bir yutma ve konuşma güçlüğü başlamış.Şikayetleri giderek artan hastanın iki ay önce sağ gözkapağı kapanmış, birkaç gün sonra sağ gözkapağı düzelirken sol gözkapağı düşmeye başlamış. Halsizlik eklenmiş. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

            a) Timoma bulma olasılığı yüksektir.

            b) Anti- asetilkolin reseptör antikorlarını saptamama olasılığı yüksektir.

            c) Timoma yoksa timektomi düşünülmez.

            d) Ardışık sinir uyarımı ile dekrement bulma olasılığı yüksektir.

            e) Kreatin kinaz yüksek bulunur.

           

 

Aşağıdaki klinik tablolarla koma nedenlerini eşleyiniz.

a) Koma, ense sertliği, fokal nörolojik bulgu yok 

            b) Koma, gezici göz hareketleri, iki yanlı miyotik-ışığa cevaplı papilla, bilateral Babinski                  

            c) Koma, gözler sola deviye, sağ bacak dışa rotasyonda,  sağda Babinski

            1) İntoksikasyon (b)

2) İntraserebral hematom (c)

3) Subaraknoid kanama (a)

 

Sağ hemiparezili hastada gözler sağa bakıyorsa lezyon nerededir?

            a) Sol pons

            b) Sol frontal

            c) Sağ pons

            d) Sağ frontal

            e) Sol oksipital

 

 

Otuz altı yaşında kadın hasta üç aydır merdiven çıkamadığından, iki aydır raftan eşya alırken zorlandığından şikayet ediyor. Muayenesinde dizkapaklarında ve dirseklerinde pembemsi lezyonlar dikkati çekiyor. İlk aşamada hangi inceleme yapılmalıdır?

            a) Elektromiyografi

            b) Kas ve sinir biyopsisi

            c) Kreatin kinaz enzimi

            d) Genetik inceleme

            e) Kas MR’ı

 

 

Aşağıdaki kökleri dermatomlarıyla eşleştiriniz.

            a)C6 (servikal 6) dermatomu 2

            b)L5 (lomber 5) dermatomu 1

            c)S1 (sakral 1) dermatomu 4

            d)C8(servikal 8) dermatomu 3

 

            1. Ayak başparmağı

            2. El başparmağı

            3. El küçük parmağı

            4. Ayak küçük parmağı

 

 Afazi ve sağ hemiparezili hastada görme yollarının neresinde tutulum beklenir?

 

            a) Sol optik sinir

            b) Kiazma

            c) Sol optik radyasyon

            d) Sol oksipital lob

            e) Sol retina

 

EEG’ de hiperventilasyon en sık hangi nöbet tipinin aktivasyonunu sağlar?

            a)Myokloni

            b) Kompleks parsiyel nöbet

            c) İnfantil spazm

            d) Absans nöbetleri

            e) Fokal motor nöbet

 

 

 

G GRUBU 24 KASIM 2011 YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

 

Genç bir hastada birkaç gün süren halsizlik ve ateşin ardından bellek kusurları ve bilinç bozukluğu gelişmişse aşağıdaki olasılıklardan önce hangisini düşünmeliyiz?

a) Vertebrobaziler yetersizlik.

            b) Superior sagital sinus trombozu.

            c) Sol frontal bölgede gelişen abse.

            d) Herpes simpleks ensefaliti.

            e) Vaskülit

 

Unilateral pitozu olan bir hasta için aşağıdaki tanılardan hangisi yanlıştır?

a) Horner sendromu

b) Okülomotor sinir felci

            c) Myasthenia gravis

            d) Posterior komunikan arter anevrizması

            e) Bell felci

 

Parkinson hastalığının belirtileri arasında hangisi doğrudur?

            a) Tremor, bradikinezi, Babinski

            b) Bradinikezi refleks artışı, tremor

            c)  Tremor,rijitide,bradikinezi,postural imbalans

            d)  Tremor,Romberg,yürüyüş bozukluğu

            e)  Yürüyüş bozukluğu, hipoestezi, tremor

 

55 yaşında bir hastada ellerde atrofi  ve zaaf, yaygın fasikülasyonlar, tendon reflekslerinde artış ve patolojik refleksler saptanıyor. Servikal spinal MR incelemesi normal bulunuyor. Hangi tanı düşünülmelidir?

            a) Tabes dorsalis

            b) Amiyotrofik lateral skleroz

            c) Kugelberg – Welander Hastalığı

            d) Sirengomiyeli

            e) Friedreich ataksisi

 

Motor ünite nedir?

a) Bir akson dalının  innerve ettiği tek kas lifi

b) Bir segmentin inverve ettiği tüm kaslar

c) Bir ön boynuz hücresinin innerve  ettiği tüm kas lifleri

d) Bir sinirin innerve ettiği tüm kaslar

e) Bir nukleusun innerve ettiği tüm kas lifleri   

 

 

Status epileptikus tedavisinde öncelikle kullanılması gereken ilaç hangisidir?

a) Karbamazepin

b) Rektal Kloral Hidrat

c) IV Pentotal

d) IV Luminal

e) IV-Diazepam

 

 

Hasta, istirahatte iken ellerinde gözlenen, fakat ellerini kullanırken gözlenmeyen tremor en sıklıkla aşağıdaki hangi yapının hastalığında görülür.

            a) Talamus

            b) Substantia nigra

c) Nucleus caudatus

d) M.Spinalis

e) Capsula interna

 

Myastenia graviste hastalık aşağıdakilerden hangi yapıyı etkiler?

            a) Ön boynuz

            b) Nöromüsküler kavşak

c) Duysal ganglion

d) Parasempatik ganglion

e) Sempatik zincir

 

Cafe-au-lait deri lezyonları aşağıdaki tümörlenden hangisiyle birlikte görülür?

            a) Medulloblastoma

            b) Akustik “ schwannoma”

            c)  Neurofibroma

            d)  Epandimoma

            e)  Meningioma

 

N. oculomotorius aşağıdaki kaslardan  hangisini  innerve eder?

            a) m. rektus enternus

            b) m. rektus superior

            c) m. rektus inferior

            d) m.  obliquus inferior

            e) Yukarıdakilerin  hepsi

 

Subakut sklerozan panensefalit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Sitostatik tedavisinden yarar görür

b) EEG bulguları ve BOS kızamık antikor titresindeki artış tanıda önemlidir

            c) Genellikle ölümle sonlanır

            d) Kızamık infeksiyonunun geç bir komplikasyonudur

            e) Çocukluk çağında görülür

 

Myasthenia gravis tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

              a) Pridostigmin

              b) Edrophonium

              c) Neostigmin

              d) Azathiopirin

              e) Prednizolon

 

Aşağıdaki periferik sinirlerin hangisinin lezyonu düşük ayağa neden olur?

            a) N.Tibialis posterior

            b) N.Femoralis

            c) N.Suralis

            d) N.Fibularis

            e) N.Saphenous

 

Hangi bulgu akut geliştiğinde güvenilir bir şekilde inme tanısı ile uyumludur?

a)Göz kararması

b) Hemianopsi

c)Konfüzyon

d)Halsizlik

e)İzole vertigo

 

 Nörolojik muayenede akut sağ hemiparezi, afazi bulguları saptanan, ilk saatlerde yapılan BT’si   normal bulunan, boyun Doppler ultrasonografide patoloji bulunmayan, EKG’de atriyal fibrilasyon saptanan hastada hangi etyolojik tanı düşünülmelidir?

a)      Aterotrombotik inme

b)      Kardiyoembolik inme

c)      Laküner inme

d)     Nedeni belirlenemeyen inme

e)      Kanayıcı inme

 

Konjuge göz hareketleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Sağ frontal lobdaki irritatif lezyon gözlerin konjüge olarak sağa bakmasına neden olur

b) Sağ ponsdaki destrüktif bir lezyon gözlerin konjuge olarak sağa bakmasına neden olur

c) Sağ hemisferdeki destrüktif bir lezyon gözlerin konjuge olarak sola bakmasına neden olur

d) Sağ medial longutüdinal fasikülüs lezyonu olan hastada sağa konjuge bakış normaldir

e) Yukarıdakilerin hepsi

 

 Bilek kanalı sendromu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Ağrı omuza vurabilir.

b) Ağrı ve parestezinin en şiddeti olduğu zaman gündüz saatleridir

c) Son iki parmakta  paresteziler tipiktir

d) Hipotenar kaslarda atrofi gelişir

e) Erkeklerde daha sıktır

                

Komalı bir hastada nörolojik lokalizasyon veya lateralizasyon bulgusu yok, BOS ve BT normal.Aşağıdaki ön  tanılardan hangisi doğrudur?

            a) Entoksikasyon, metabolik bozukluk veya hipertansif ensefalopati

            b) Bası bulgusu vermeyen anevrizma yırtılmasına bağlı subaraknoid kanama

            c) Yaygın subdural hematom

            d) Meningoensefalit

            e) Superior sagital sinus trombozu

 

Medulla spinalisin torakal seviyede basısı sonucu aşağıdaki klinik sendromlardan hangisi görülür?

a) Üst ekstremitelerde refleksler canlı, alt ekstremitelerde normal, duysal seviye, piramidal bulgular mevcut.

b) Üst ekstremitelerde refleksler normal, alt ekstremitelerde canlı, duysal seviye, piramidal   bulgular  mevcut.

c) Üst ve alt ekstremitelerde refleksler canlı, duysal seviye, piramidal bulgular mevcut.

d) Üst ve alt ekstremitelerde refleksler zayıf, duysal seviye yok, piramidal bulgular mevcut.

 

60 yaşında erkek hastada, bacaklarda proksimal kas zaafı, ağız kuruluğu, empotans, son birkaç aydır kilo kaybı, öksürük ve sedimantasyon yüksekliği vardır. Olası tanı hangisidir?

a) Polinöropati

b) Myasthenia gravis

c) Motor nöron hastalığı

d) Lambert Eaton miyastenik sendromu

e) Kavşak tipi kas distrofisi

 

 

Sağ hemiparezili hastada gözler sağa bakıyorsa lezyon nerededir?

            a) Sol pons

            b) Sol frontal

            c) Sağ pons

            d) Sağ frontal

            e) Sol oksipital

 

 

Bacaklarda akut veya subakut güçsüzlük gelişen hastada aşağıdakilerden hangisi ayırıcı tanıya girmez?

            a) Dorsal medulla spinalis basısı

            b) Pons hematomu

            c) Guillain – Barre sendromu

            d) Parasagittal meningiom

            e) Anterior serebral arter tıkanması

 

 

Sol periferik fasiyal paralizi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

            a) Çiğneme bozukluğu vardır.

            b) Sol göz açılamaz

            c) Sol göz kapanamaz

            d) Ağız komissürü sola doğru çekilir

            e) Sol yanak ve çenede uyuşma vardır

 

Sağ hemisferde hematomu olan hastada sağ pupillanın midriyatik olduğu ve ışığa cevap vermediği gözleniyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            a) Okulomotor sinire bası olmuştur

            b) Hastaya Mannitol vermek gerekir

            c) Olay ilerlerse irreversibl değişiklikler oluşur

            d) Hastanın sol hemisferinde yeni bir hematom gelişmiştir

            e) Hastada unkal herniasyon gelişmiştir

 

Aşağıdakilerden hangisi  solunum  sıkıntısına  neden  olmaz?

            a) Miyasthenia gravis

            b) Dorsal medulla spinalis basısı

            c) Amiyotrofik lateral  sklenoz

            d) Akut inflamatuvar demiyelinizan nöropati (Guillain-Barre sendromu).

            e) Poliomiyelit