İTF NÖROLOJİ ABD ASİSTAN EĞİTİMİ İÇERİĞİ

 

·       Genel Nöroloji Eğitimi

·       Acil eğitimi

·       Serebrovasküler hastalıklar eğitimi

·       Demiyelinizan hastalıklar  eğitimi

·       Nöromüsküler hastalıklar  eğitimi

·       Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları hastalıkları eğitimi

·       Epilepsi eğitimi

·       Çocuk Nörolojisi ve gelişimsel hastalıklar eğitimi

·       Elektrofizyoloji eğitimi

o   EMG-EP

o   EEG

 

 

1. Genel Nöroloji ve Genel Nöroloji Polikliniği Eğitimi

a.    Nöroanatomi

b.    Nörolojide lokalizasyon eğitimi

c.    Nörolojik muayenenin detayları

d.    Sık izlenen hastalıklara genel yaklaşım (ayrıntılı bilgi spesifik rotasyonlarda verilecektir)

e.    Sık istenen nörolojik tetkiklerin temeli ve yorumlanması

f.     Triaj sisteminin çalışma prensipleri

g.    Nörolojide medikolegal sorunlar, durum bildirir raporlar ve sağlık kurulu raporlarında dikkat edilmesi gereken noktalar

 

2. Serebrovasküler hastalıklar

a. Vasküler nöroanatomi

b. Beyin damar hastalıklarında tanımlar ve sınıflama

c. İnme epidemiyolojisi ve risk faktörleri

d. Nörovasküler sendromlar

e. Geçici iskemik ataklar

f. İskemik inme

g.Hemorajik inme

g. İnme sendromunun ayırıcı tanısı 

h. Gençlerde inme

i. Serebral ven trombozu

j. Beyin damar hastalıklarında tedavi yaklaşımları ve korunma

k. Beyin damar hastalıklarında görüntüleme   

 

3 , Demyelinizan hastalıklar

a.    Miyelin yapısı ve fizyolojisi

b.    Dismiyelinizan hastalıklar ya da kalıtsal miyelin bozuklukları

c.    Demiyelinizan hastalıklar

i)     Multipl Skleroz

ii)    Nöromiyelitis optika (devıc hastalığı)

iii)   Merkezi sinir sisteminin  izole  inflamatuar demiyelinizan sendromları  (kis)

iv)   Akut disemine ensefalomiyelit (adem) ve ilişkili hastalıklar

d.    Miyelini daha geri planda etkileyen, ancak multipl skleroza benzer tablolara yol açabilecek diğer inflamatuar mss hastalıkları

i)     Konnektif doku hastalıkları ve sistemik vaskülitlere bağlı tutulum

ii)    Behçet Hastalığı ve Sinir Sistemi Tutulumu

iii)   Nöro-Sarkoidoz

 

 

4. Nöromüsküler hastalıklar

a.    Kas ve nöromüsküler kavşak anatomi ve fizyolojisi

b.    Kas hastalıklarında belirti ve bulgular

c.    Kas hastalıklarında muayene

d.    Kas hastalıklarında laboratuar yöntemleri

i.     EMG

ii.    Kas ve sinir patolojisi

e.    Kas hastalıkları

i.     Kas Distrofileri

ii.    Distal miyopatiler

iii.   Konjenital miyopatiler

iv.   Herediter metabolik miyopatiler

v.    Edinsel-sistemik-metabolik-endokrin miyopatiler

vi.   Toksik miyopatiler

vii. İnlamatuar miyopatiler

f.     Nöromüsküler kavşak hastalıkları

g.    Akut ve Kronik Demiyelinizan Enflamatuar Polinöropatiler

h.    Kas hastalıklarında tedavi prensipleri

 

 

5. Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları

 

A.   Davranış Nörolojisi

a.    Kognitif Sorunlara yaklaşım ve mental değerlendirme

i. Davranışsal nöroanatomi

ii.              Hikaye alma

iii.             Mini mental durum değerlendirmesi

iv.             Standard yatak başı testler

v.              Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirmeleri

vi.             Geriatrik yaklaşım

vii.            Görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi

b.    Dejeneratif demanslar

i. Alzheimer hastalığı

ii.              Hafif kognitif bozukluk

iii.             Lewy Cisimcikli demans

iv.             Frontotemporal lobar dejenerasyon

v.              Hızlı seyirli ve atipik demanslar

vi.             Diğer dejeneratif demanslar

c.    Vasküler Kognitif Bozukluklar

d.    Diğer kognitif bozukluklar

B.   Hareket Bozuklukları

a.    Hareket bozuklukları semiyolojisi

b.    Bazal ganlia ve ekstrapiramidal sistem anatomisi

c.    Hareket bozukluklarında muayene özellikleri

d.    Hipokinetik hareket bozuklukları

i. Parkinson hastalığı

ii.              Parkinsonizm

iii.             Normal basınçlı hidrosefali ve vasküler parkinsonizm

e.    Hiperkinetik hareket bozuklukları

i. Esansiyel tremor

ii.              Kore ile giden hastalıklar

iii.             Distoni

iv.             Miyokloni

f.     Semptomatik hareket bozuklukları

g.    Ataksiler

i. Dejeneratif ataksiler

ii.              Paraneoplastik ve diğer nedenlere bağlı ataksiler

 

6. Epilepsi ve EEG

a. Epileptogenez ve epilepsi  mekanizmaları

b. EEG aktivitelerinin nöronal temelleri

c. Nöbetlerin ve epilepsilerin sınıflanması

d. Sık izlenen Epileptik sendromlar

e. Antiepileptik ilaçların (AEİ) temel etki mekanizmaları, farmakokinetik özellikleri, yan etkileri

f. AEİ seçimini etkileyen faktörler ve güncel tedavi

g. Refrakter epilepsi kavramı ve epilepsi cerrahisi

h. Status epileptikusun (SE)tanımı, tipleri, fizyopatolojisi ve tedavisi

 

 

7. Çocuk Nörolojisi

a. Prematüre ve DDT bebeklerde nörolojik takip

b.Febril konvülziyon

c. Epilepsi

d. Serebral palsi

e. Duchenne ve Becker kas distrofileri

f. Guillain  Barre

g. Herediter nöropatiler

h. Çocukluk migreni

i. Tuberoskleroz, nörofibromatozis

j.Lökodistrofiler

 

8. Elektrofizyoloji-EMG_EP

a. Sinir ileti incelemeleri

i. Duysal İleti İncelemeleri

ii.       Motor İleti İncelemeleri

iii.      İğne elektromiyografisi

b.     Sinir-Kas kavşağının değerlendirilmesi

c.      Uyandırılmış potansiyeller

i.    Görsel uyandırılmış potansiyeller

ii.       Beyinsapı işitsel uyandırılmış potansiyeller

iii.      Somatosensoryel uyandırılmış potansiyeller

iv.      Motor uyandırılmış potansiyeller

 

 

                                   

 

9     Başağrısı

 

·       Tehlikeli başağrısı özelliklerinin tanınması

·       Başağrılarının sınıflanması

·       Başğarılı olguya yaklaşım, incelemelerin akılcı planlaması

·       Primer başağrılarında atak ve koruyucu tedavinin planlanması ve yürütülmesi

·       Sekonder başağrılarının yönetimi ve nörolojik takibi

·       Yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik tedavi

·       Komorbid durumların saptanması

·       Lomber ponksiyon indikasyonları